Instagram Pinterest Youtube

Privātuma politika

Privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) aptver slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC”, juridiskās personas reģistrācijas numurs: 111708172, juridiskā adrese: Butrimonių iela 5-205, LT-50203, Kauņa, PVN maksātāja kods: LT117081716, kuru pārstāv tās direktors Audrjus Rudmins (Audrius Rudminas), darbības, apstrādājot fizisku personu personas datus, ievērojot ES Kopējās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 nosacījumus.

Slēgtai AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ir būtiska Jūsu – mūsu klientu un citu datu subjektu personas datu aizsardzība. Tādēļ esam apņēmušies cienīt un aizsargāt katra datu subjekta privātumu.
Privātuma politikā ir norādīta būtiskākā informācija, kā slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” veic personas datu apstrādi un aizsardzību, kā arī informācija par datu subjektu tiesībām.
Ja Jums neizdodas atrisināt jautājumu ar slēgto AS (UAB) „RAVAK BALTIC” un ja Jums rodas raizes par slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” darbībām/bezdarbību, ar ko, iespējams, netiek ievērota Privātuma politikas vai tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības vērsties attiecīgajā datu uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu uzraudzību un kontroli (Latvijā – Datu valsts inspekcijā).

I.   Pamatjēdzieni

1. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
2. Datu apstrāde – jebkāda ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
3. Datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar ES vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem;
4. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, datu apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus;
5. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;
6. Datu subjekts – fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti;
7. Speciālo kategoriju dati – personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģiskos un filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās, kā arī dati, kas atklāj informāciju par personas veselības stāvokli, dzimumdzīvi un/vai dzimumorientāciju.

II.   Personas dati

1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” apkopo un tālāk apstrādā Jūsu personas datus tikai pamatojoties uz personas datu aizsardzību reglamentējošos tiesību aktos noteiktā tiesiskā pamata:
• Jūsu piekrišanas;
• tiecoties noslēgt un (vai) pildīt ar Jums noslēgto līgumu.

2. Personas datu apstrādes mērķi

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” veic personas datu apstrādi vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, garantijas apkalpošanas, servisa pakalpojumu sniegšanas, tiešās tirdzniecības un elektroniskās tirdzniecības izpildes mērķiem.

3. Personas datu saņemšanas avoti un apstrādājamie personas dati

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” apstrādā šādus personas datus:
• ar Jūsu piekrišanu - personas datus, kuri tiek iesniegti ar tīmekļa vietnē www.ravak.lv ievietotā pieprasījuma starpniecību (tā ir pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, pieprasījums);
• personas datus, kas tiek iegūti, sagatavojot uzņēmējdarbības (sadarbības) līgumu;
• citus datus, kas tiek iegūti, balstoties uz Jūsu piekrišanu, un kas ir detalizēti formulēti uz to brīdi, kad no Jums tiek lūgta minētā piekrišana;
• citus datus, kas tiek iegūti, tiecoties noslēgt un (vai) pildīt ar Jums noslēgto līgumu.

4. Sīkfaili

Ar mērķi uzlabot Jūsu pieredzi, apmeklējot slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” tīmekļa vietnes, tiek izmantoti sīkfaili (angļu val. cookies) – nelielas tekstuālās informācijas detaļas, kuras tiek automātiski izveidotas tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un tiek ievietotas Jūsu datorā vai citā ierīcē. Sīkfailu apkopotā informācija dod Jums iespēju ērti apmeklēt tīmekļa vietni, ļauj mums nodrošināt raitu tīmekļa vietnes darbību, vairāk uzzināt par mūsu tīmekļa vietnes lietotāju vajadzībām, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļa vietni, gan Jūsu apkalpošanu, kā arī slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” sniegtos pakalpojumus.
Tīmekļa vietnē ir izvietoti divu veidu sīkfaili:
Pirmās puses sīkfaili – kurus izveido tīmekļa vietne, kuru apmeklējat. Tīmekļa vietne ir redzama adreses joslā.
Trešo pušu sīkfaili – kurus izveido citas tīmekļa vietnes. Jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē var būt ietverts citu vietņu (kā piemēram, „Google”, „Facebook”, „Youtube” u.c.) saturs, piemēram, reklāmas vai attēli.
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties atļaut sīkfailus. Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā ierīcē tiktu ievietoti sīkfaili, Jūs varat mainīt savus interneta apmeklēšanas iestatījumus un izdzēst visus sīkfailus vai atļaut/izdzēst tos pa vienam. Taču, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā tas var palēnināt meklēšanas ātrumu internetā, ierobežot attiecīgo tīmekļa vietņu funkciju darbību vai bloķēt pieeju attiecīgajai tīmekļa vietnei.

5. Personas datu glabāšanas periods

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes mērķim vai tik ilgi, cik to paredz tiesību akti, ja tajos ir noteikts ilgāks personas datu glabāšanas periods. Mēs tiecamies neuzglabāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt to, lai personas dati un cita informācija par klientiem tiktu pastāvīgi atjaunota un būtu aktuāla.

6. Personas datu nodošana

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” var nodot Jūsu datus:
• Jums piekrītot, skaidri formulētiem datu saņēmējiem;
• Iestādēm vai organizācijām saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
• Citām trešajām personām ar Jūsu piekrišanu, kas tiek saņemta katrā konkrētajā gadījumā.

7. Personas datu apstrādātāji

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” iesaista zemāk norādītos datu apstrādātājus, kuri palīdz īstenot minētos personas datu apstrādes mērķus:
• Kurjeri, kuri personas datus apstrādā preču piegādes mērķim;
• IT pakalpojumus sniedzoša organizācija, kam ir pieeja pie apstrādājamajiem personas datiem, sniedzot IT sistēmu, datoru apkopi.

III.   Personas datu apstrādes un uzglabāšanas veids

Personas datu apstrādi veic datu pārzinis (darbinieki). Personas datu apstrāde ir veicama datu pārziņa atrašanās vietā vai citā darba vietā, vai iesaistīto datu apstrādātāju atrašanās vietā vai citā darba vietā. Personas datu apstrāde tiek veikta gan automātiskā veidā (iesaistot datorizētus līdzekļus), gan manuālā veidā (apstrādājot lietas, kartotēkas, papīra PVN faktūrrēķinus, līgumus, pieņemšanas- nodošanas aktus vai citus dokumentus). Datu pārzinis izmanto visus tehniskos un organizatoriskos drošības līdzekļus, lai apstrādātie personas dati tiktu atbilstoši aizsargāti.

IV.   Slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” izmantojamie personas datu aizsardzības līdzekļi

Slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” darbība internetā atbilst visām atbilstošajai darbībai izvirzāmajām starptautisko tiesību aktu, ES tiesību aktu un Lietuvas Republikas likumu prasībām.

1. Vispārējā datu aizsardzības regula

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC”, apstrādājot datu subjektu personas datus, ievēro Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus un īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības aizsardzības pasākumus, kas palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

V.   Datu subjektu tiesību īstenošanas kārtība

Jums ir tiesības:
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu izsniegt Jums informāciju par slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” apstrādājamiem Jūsu personas datiem („tiesības zināt” un „tiesības iepazīties”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu izlabot vai iznīcināt Jūsu personas datus, ja Jūs konstatējat, ka dati ir nelikumīgi, nav izsmeļoši vai ir neprecīzi („tiesības izlabot un iznīcināt”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu apturēt Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūs konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodprātīgi („tiesības apturēt”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu nepiekrist turpmākai Jūsu personas datu apstrādei („tiesības nepiekrist”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu ierobežot Jūsu datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir nelikumīga („tiesības ierobežot”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu izdzēst Jūsu datus, ja personas dati tika apstrādāti nelikumīgi vai personas dati nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika apkopoti vai citādi apstrādāti („tiesības tikt aizmirstam”);
• vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” ar lūgumu iesniegt informāciju par slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” apstrādājamiem personas datiem un saņemt datus sistematizētā, viegli lietojamā un datorā lasāmā formātā („tiesības uz datu pārnesamību”).

Slēgta AS (UAB) „RAVAK BALTIC” nodrošina datu subjektam piekļuvi saviem personas datiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no attiecīga lūguma saņemšanas dienas. Ja datu subjekts, iepazīstoties ar slēgtas AS (UAB) „RAVAK BALTIC” apstrādājamajiem personas datiem, ir konstatējis, ka tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai apkopoti no avotiem, par kuriem datu subjekts nav bijis informēts vai personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, datu subjekts ir tiesīgs rakstiski par minēto informēt datu pārzini, un datu pārzinim ir pienākums reaģēt uz tādu datu subjekta lūgumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

Īstenojot šīs tiesības, Jūs varat vērsties slēgtā AS (UAB) „RAVAK BALTIC” jebkurā Jums ērtā veidā:

Rakstiski: Butrimonių iela 5-205, LT-50203, Kauņa
Pa e-pastu: info at ravak.lt
Pa tālr.: +370 373 28 013.

VI.   Beigu nosacījumi

Privātuma politika ir ievietota datu pārziņa tīmekļa vietnē: www.ravak.lv.
Pēdējais Privātuma politikas atjaunināšanas datums: 24.07.2018.